Normal storlek på klasserna är ungefär 10-24 deltagare, i vissa fall något mer. Antalet varierar i de olika kurserna och mellan olika terminer.

Skolans kurser startar under förutsättning att minst sex deltagare har antagits. Undantag kan förekomma. Om antalet antagna kursdeltagare är för lågt redan vid skolstarten meddelas de sökande detta och erbjuds om möjligt deltagande i annan kurs. Skulle antalet deltagare minska efter att kursen påbörjats fullföljs den åtminstone pågående termin ut. Samverkansformer med annan kurs kan vara en lösning.